Prof. MUDr. Libor Paša, Ph.D. patří mezi vysoce hodnocené odborníky v dané problematice.

Nejčastější problematika:

Rameno

Rozsah pohybu v ramenním kloubu je největší v lidském těle. Umožňuje obrovský rozsah pohybu různými směry, zároveň i umožňuje použití velké síly pomocí svalů ramenního pletence a velké dynamiky pohybu. Právě pro tyty unikátní vlastnosti je velmi náchylný k poranění. Mezi nejčastější poranění patří natržení kloubního pouzdra, svalů a šlach. Skládá se z kostí, kloubního pouzdra, včetně vazů a šlach svalů.

více

Karpální tunel

Syndrom karpálního tunelu je tzv. „útlakový syndrom“, v tomto případě útlak až poškození středního nervu (nervus medianus) v oblasti zápěstí, kde nervy, cévy a šlachy prochází zúženým kanálem (tunelem) pod příčnými vazy na dlaňové straně zápěstní. Pokud je v tomto prostoru z nějakého důvodu málo místa, vzniká útlak, který se nejdříve projeví postižením nervu.

více

Koleno

Kolenní kloub je největší kloub v lidském těle. Je také nejčastěji poraněný. Skládá se ze 4 kostí: stehenní kost (femur), bércová kost (tibie) a lýtková kost (fibula) jsou navzájem spojeny vazy a kloubním pouzdrem. Čéška (patela) se nachází v přední části kolena v průběhu šlachy stehenního svalu a při ohýbání klouže ve žlábku stehenní kosti (sulcus femoris)

více

Artróza

Artóza je velmi častým kloubním onemocněním, se kterým se setkáváme prakticky denně. Je definována jako soubor degenerativních a zánětlivých pochodů, které ničí kloubní tkáně. Jedná se o onemocnění, které vzniká buď jako následek úrazového poškození nebo se vyvíjí pomalu u jednoho nebo více kloubů na základě opotřebení či systémového onemocnění (revmatismus, dna, apod.) Zjednodušeně se dá říci, že v popředí obtíží je především poškození kloubní chrupavky.

více

Artroskopie

Je to nejmodernější operační metoda ošetření kloubů, při které se do kloubu zavádí tenký optický přístroj – artroskop. Zároveň se do kloubu pod určitým tlakem přivádí sterilní roztok. Kloub se naplní a je možné ho pomocí optického přenosu obrazu dobře vyšetřit.

více

ACP - léčba plazmou

Autologous Conditioned Plasma - ACP nebo také PRP (platelet-rich plasma)
ACP je koncentrát krevních destiček a růstových faktorů vlastní plasmy pacienta, který lze aplikovat v úrazových, poúrazových a ortopedických indikacích.
V plasmě koncentrované látky jsou spojeny s vyšší kvalitou hojení některých tkání. Tyto látky jsou speciální centrifugací odděleny od červených a bílých krvinek, které jsou v krvi také obsažené.

více


 

Lidské tělo:

Ochrana osobních údajů

1. Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o zpracování a ochraně osobních údajů firmou doc. MUDr. Libor Paša, Ph.D., sídlem Kouty 250/42a Brno 621 00, IČ 643 30 745, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku (dále též jen „Správce“)

2. Zpracováním osobních údajů se rozumí jakékoliv systematické operace s osobními údaji jako je jejich shromažďování, zaznamenání, strukturování, řazení, používání, ukládání, pozměnění, vyhledávání, nahlédnutí, šíření, vymazávání nebo likvidace.

3. Zpracovávat osobní údaje může buď správce, nebo zpracovatel. Správcem osobních údajů je ten, kdo určuje účel zpracování osobních údajů, provádí jejich zpracování a odpovídá za něj.

4. V následujících bodech vám sdělíme, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, odkud osobní údaje získáváme a nastíníme Vaše základní práva v oblasti ochrany osobních údajů. Podrobnější úprava je obsažena ve Směrnici o ochraně a zpracování osobních údajů.

4.1 Při zpracování osobních údajů dodržujeme následující zásady:

a) Osobní údaje jsou zpracovávány vždy pouze pro jasně a srozumitelně definovaný účel, a to zákonnými prostředky a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování.

b) Správce zpracovává přesné osobní údaje a pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro plnění smluvních a zákonných povinností resp. pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

c) Osobní údaje jsou chráněny a zpracovávány způsobem, který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému či nahodilému přístupu k těmto osobním údajů, k jejich změně, zničení, ztrátě či jejich jinému neoprávněnému zpracování. Pro tyto účely jsou dodržována odpovídající technická a organizační opatření a veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

d) Správce informuje subjekt údajů o zpracování jejich osobních údajů a o jejich právech souvisejících s tímto zpracováním.

5. Správce získává osobní údaje v elektronické či listinné podobě přímo od subjektu údajů a z veřejných rejstříků.

6. Správce zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu za vymezeným účelem.

6.1 Zaměstnanci a uchazeči o zaměstnání

a) Osobní údaje zaměstnanců jsou zpracovávány bez uděleného souhlasu.

i) Povinné údaje jsou zpracovány za účelem vedení mzdové, personální a daňové agendy v rozsahu povinnosti zpracování osobních údajů stanovených právními předpisy:
Jméno, příjmení, adresu bydliště, číslo občanského průkazu, státní občanství, datum narození, místo narození, Rodné a dřívější příjmení, pohlaví, rodné číslo, zdravotní pojišťovna, údaj o zdravotní způsobilosti, počet dětí (u žen), druh pobíraného důchodu, je-li pobírán, informace o trestní bezúhonnosti zaměstnance, je-li takových údajů pro vykonávanou práci zapotřebí, údaj o provozování vlastní podnikatelské činnosti, údaj o jiné pravidelné výdělečné činnosti, informace o členství zaměstnance v řídících a kontrolních orgánech právnické osoby provozující podnikatelskou činnost, informace o zvláštních oprávněních nebo způsobilostech (řidičský průkaz, osvědčení o způsobilostech), byl-li zaměstnanec účasten důchodového pojištění v cizině a zaměstnavatel je jeho prvním zaměstnavatelem po ukončení důchodového pojištění v cizině, rovněž údaj o názvu a adrese cizozemského nositele pojištění a cizozemském čísle pojištění.
ii) Nepovinné údaje jsou zpracovány pro účely oprávněných zájmů příslušného správce:
číslo bankovního účtu, telefon, e-mail

b) Osobní údaje uchazečů o zaměstnání poskytnuté přímo subjektem údajů jsou uchovávány v za účelem nabízení dalšího zaměstnání.

6.2 Osobní údaje obchodních partnerů jsou zpracovány za účelem plnění smlouvy a marketingových účelů správce:
Jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu / bydliště, číslo faktury, daňové identifikační číslo, číslo bankovního účtu, telefon, e-mail

7. Příjemci osobních údajů na základě právní povinnosti jsou orgány veřejné správy.

8. Informace o zpracovávaných osobních údajích je možné získat:
a) na základě písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem odeslané správci osobních údajů tj. doc. MUDr. Libor Paša, Ph.D., sídlem Kouty 250/42a Brno 621 00, IČ 643 30 745, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku,
b) nebo osobně po předchozí domluvě na adrese správce.

9. Oprava či změna zpracovaných osobních může být provedena na základě žádosti subjektů údajů prostřednictvím zprávy odeslané
a) s úředně ověřeným podpisem odeslané správci osobních údajů tj. doc. MUDr. Libor Paša, Ph.D., sídlem Kouty 250/42a Brno 621 00, IČ 643 30 745, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku,
b) nebo osobně po předchozí domluvě na adrese správce.

10. Vymazání osobních údajů lze jen v případě, že osobní údaje nejsou zpracovány z právní povinnosti. V opačném případě nelze jeho osobní údaje vymazat.

11. Subjekt údajů může kdykoliv odvolat souhlas se zpracovávání osobních údajů pro marketingové účely, a to:
a) na základě písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem odeslané správci osobních údajů tj. doc. MUDr. Libor Paša, Ph.D., sídlem Kouty 250/42a Brno 621 00, IČ 643 30 745, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku,
b) nebo osobně po předchozí domluvě na adrese správce.

12. Osobní údaje zachycené v elektronické podobě jsou v elektronické podobě uloženy na pevném počítačovém disku (přístup je chráněn heslem). Osobní údaje zachycené v hmotné podobě, zejména písemné dokumenty jsou uloženy v uzamčené kanceláři a následně jsou po dobu archivace uzamčeny v samostatných archivačních prostorách.

Tyto podmínky jsou platné od 25. 05. 2018